Intereses vai neskaidrības jautājumos varat griezties
latviešu valodā uz sekojošu e-mail adressi: jklaes@t-online.de